Sbírky starých map v České Republice

Staré mapy, plány měst, atlasy a glóby jsou v České republice uchovávány v archivech, v knihovnách s historickými fondy, v muzeích, galeriích či v soukromých sbírkách. Většina sbírek je přístupná veřejnosti, některé ovšem v omezeném rozsahu. Ve velké většině z nich probíhá vedle inventarizace a katalogizace také digitalizace a digitalizáty map jsou prezentovány na webových stránkách příslušné instituce (nejčastěji formou rastrových obrázků propojených s digitálním katalogem) nebo v rámci tzv. virtuálních mapových sbírek, které umožňují vedle standardního prohledávání katalogu také tzv. časoprostorové vyhledávání.

 • Vyhledávač oldmapsonline.org umožňuje procházet více než 400 000 digitalizovaných map z řady světových sbírek. Díky projektu Staremapy.cz i s výrazným zastoupením map z České republiky.

 • Geografické vyhledávání v rámci vyhledávače oldmapsonline.org
 • Virtuální mapová sbírka chartae-antiquae.cz vytvořená za spolupráce VÚGTK s Historickým ústavem Akademie věd ČR, zahrnuje vedle četných tištěných map z 18. a 19. století především jinde nedostupné rukopisné mapy a plány Státních oblastních archivů a řady dalších českých muzeí a paměťových institucí. Mapy pocházejí ze sbírky HÚ AV ČR digitalizované VÚGTK jsou prezentovány na Mapovém portálu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

 • Webová prezentace oldmaps.geolab.cz vytvořená Laboratoří geoinformatiky na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, zpřístupňuje systémem ZoomiFy rastrové obrázky jednotlivých sekcí I., II. a III. vojenského mapování pokrývající oblast České republiky. Díky spolupráci laboratoře s Historickým ústavem AV ČR a NPÚ umožňují stránky prohlížet rovněž část naskenovaných listů Stabilního katastru a také listy Müllerovy mapy Čech z roku 1720 a mapy Moravy stejného autora ve vydání z roku 1790.

 • Aplikace Archivní mapy vytvořená Zeměměřickým úřadem umožňuje vyhledávat topografické, katastrální a pozemkové mapy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a indikační skici stabilního katastru uložené v Národním archivu v Praze, v Moravském zemském archivu v Brně a v Zemském archivu v Opavě.

Mapové sbírky a archivy v České republice

Moravská zemská knihovna v Brně

 • Podstatná část starých map uložených v Moravské zemské knihovně je součástí Mollovy mapové sbírky. Tato sbírka vytvořená ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem obsahuje téměř 12 000 map a grafik. Cenné položky ve sbírce představují například mapy vytvořené v 16. století vlámským kartografem Abrahamem Orteliem a významné zastoupení v ní mají také díla holandských kartografů ze 17. století nebo práce norimberských kartografů z 18. století. Vedle politických map jsou ve sbírce hojně zastoupeny i mapy zachycující dobová bojiště či rukopisné plány pevností, dolů a dalších staveb. Kromě samotných map pak více než polovinu položek této sbírky tvoří veduty pocházející z období od poloviny 16. do poloviny 18. století. Mollova mapová sbírka včetně originálních mapografických katalogů se v téměř původním stavu dochovala až do současnosti. Po jejím rekatalogizování a úplné digitalizací byla sbírka zveřejněna na stránkách mapy.mzk.cz.
 • Další staré mapy vydané před rokem 1850 jsou součástí Sbírky starých map, která vznikla delimitací v rámci knihovny, a soudobá mapová produkce zahrnující mapy vzniklé od druhé poloviny 19. století je uložena ve Sbírce map 19. a 20. století. Velká většina map vydaných před rokem 1850 byla již digitalizována. Součástí sbírek Moravské zemské knihovny je také řada atlasů z 16. až 20. století a množství map navíc tvoří také přílohy a ilustrace knih. Digitalizované mapy lze vyhledávat a prohlížet v Digitální knihovně. Pro lepší prezentaci listů mapových děl byl vyvinut nástroj Mapseries, který uživatelům umožňuje prohlížet mapová díla odvozená z třetího vojenského mapování, která jsou uložena v MZK.

 • Mapové listy uložené v depozitáři Moravské zemské knihovny

Národní archiv

 • Největší sbírku starých map v České republice uchovává Národní archiv v Praze. Zahrnuje přehledné tištěné mapy Čech a Moravy od 16. století do současnosti a také řadu rukopisných map vzniklých z agendy nejrůznějších úřadů s celozemskou nebo celostátní působností. Často jde o rukopisné mapy velkého měřítka, které měly zachytit spornou hranici mezi dvěma panstvími či detailně vymezit zemskou hranici, zachytit upravované břehy řek nebo důlní díla. Unikátními soubory jsou rukopisné mapy, které měly zdokumentovat vzdálenost židovských obydlí od křesťanských kostelů (1729) či mapy, které byly přílohami desk zemských. Naskenovaný katalog Sbírky map a plánů lze studovat prostřednictvím portálu Badatelna.eu. Četné mapy obsahují také rozsáhlé katastrální fondy archivu - Tereziánský a Stabilní katastr (indikační skici pro Čechy dostupné on-line skrze archivnimapy.cuzk.cz a Archiv map katastrálních.

Univerzita Karlova v Praze

 • Mapová sbírka PřF UK, někdejší Státní sbírka mapová, byla založena roku 1920. Právě v této sbírce, která byla označována za “národní mapovou sbírkou”, mělo být soustředěno mapové bohatství nově vzniklého Československa. Sbírka byla umístěná v nových účelových prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postupně byla obohacena fondy Geografického ústavu Univerzity Karlovy, Geografického ústavu pražské Německé univerzity, Kabinetu pro kartografii, Geografického ústavu Akademie věd České republiky, Národní knihovny, Národního muzea a o konfiskáty ze šlechtických knihoven po 2. světové válce. Kromě map a plánů (vč. rukopisných) jsou zde uchovávány též atlasy, kosmografické a topografické knihy, modely a řada glóbů. Významnou osobností spjatou se sbírkou byl prof. Karel Kuchař, jehož životopis, osobní dokumenty a díla jsou dostupná na webu mapovasbirka.cz/kuchar.
 • Mapy jsou přístupné prostřednictvím digitální mapové sbírky nebo digitálního univerzitního repozitáře.

Interiér Mapové sbírky PřF UK

Masarykova univerzita v Brně

 • Mapová sbírka Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla založena v roce 1921. Sbírka dnes obsahuje přibližně 18 000 položek, přičemž její značná část je tvořena starými mapami vydanými před rokem 1850. Její součástí je i vzácná sbírka Moravik či atlasy Abrahama Ortelia z druhé poloviny 16. století. Stále probíhá katalogizace a digitalizace této mapová sbírky, přičemž digitalizované mapy, u nichž je to vzhledem k autorským právům možné, jsou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím webu mapy.geogr.muni.cz.

Mapovna Geografického ústavu MU

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

 • Ústřední archiv zeměměřictví a katastru spravuje ve svých fondech a sbírkách okolo 500 000 mapových listů. Mezi nejcennější patří stabilní katastr z poloviny 19. století. Ve sbírce archivu se nachází i velké množství listů mapových děl (prvního, druhého a třetího vojenského mapování, topografické mapy v Benešově a Křovákově zobrazení a v systému 1942, základní mapy ČSR nebo soubory německých vojenských map). Pro vyhledávání digitalizovaných map vyvinul Zeměměřický úřad aplikaci Archivní mapy. Samostatně je prezentována Sbírka map a plánů do roku 1850. Při procházení strukturou archivu lze využít aplikaci Vademecum.

Národní knihovna České republiky

 • Staré mapy do roku 1800 jsou v Národní knihovně ČR v Praze uchovány v Oddělení rukopisů a starých tisků. Část map přešla do Národní knihovny spolu se zkonfiskovanými historickými šlechtickými knihovnami, přičemž nejvýznamnější a nejcennější z nich je tzv. lobkovická sbírka obsahující především obecně zeměpisné a vojenské mapy. Vedle tematických-vojenských map zachycujících bojiště válek 18. století jsou cennou součástí fondu NK také atlasy. Ve sbírce NK se nachází například Orteliův atlas Theatrum Orbis Terrarum, námořní atlasy Le Neptune francois, ou atlas noveau des cartes marine a Suite du Neptune francois či Schraemblův Allgemeiner grosser Atlas. Domácí kartografickou produkci zastupují například mapy Moravy od Fabricia a Komenského nebo mapa Čech od Jana Kryštofa Müllera. Fond je zpřístupněn částečně formou elektronického katalogu a část digitalizovaných map je možné najít prostřednictvím digitální knihovny Manuscriptorium.

Národní technické muzeum

 • Mapová sbírka uložená v Národním technickém muzeu byla založena v roce 1910, kdy František Fiala věnoval muzeu svou soukromou sbírku 266 map a atlasů. V současnosti muzeum spravuje přibližně 20 000 mapových listů a 417 atlasů. Historické, hospodářské a astronomické mapy, plány a veduty obsažené v mapové sbírce pocházejí z období od 15. století až do současnosti. Součástí fondu jsou mapy Čech z produkce Sebastiana Münstera, Johanna Crigingera, Pavla Aretina či Petra Kaeria a též mapy Moravy od Komenského či Pavla Fabricia. Ve sbírce se nachází rovněž mapa Moravy (1716) a mapa Čech (1720) vytvořené Janem Kryštofem Müllerem, výškopisné mapy Karla Kořistky, mapy pocházející z mírových jednání po první světové válce v Paříži nebo množství listů Základní mapy České republiky.

Vědecká knihovna v Olomouci

 • Fond Vědecké knihovny v Olomouci obsahuje řadu kartografických dokumentů pocházejících z 15. až 20. století. Mapová sbírka byla vytvořena sloučením sbírek ze zrušených moravských a slezských klášterů a jezuitských kolejí. Unikátem sbírky je ručně kreslený portolánový atlas vytvořený v roce 1563 v dílně Jaume Olivese. Vzácností jsou též dvě samostatné mapy vytvořené v roce 1624 Joanem Olivou nebo kruhová mapa světa pocházející patrně z druhé poloviny 15. století. Mapy ze sbírky olomoucké knihovny jsou dostupné skrz digitální knihovnu Kramerius

Historický ústav Akademie věd České republiky

 • Mapová sbírka vznikla na počátku 30. let 20. století v rámci Státního historického ústavu v Praze. Sbírka zahrnuje mapy České republiky a jejích předchůdců (vč. např. map zachycujících vymezování hranic Československa po roce 1918) a mapy správního členění, tištěné plány měst a mapy III. vojenského mapování. Od roku 1939 vedl Státní historický ústav evidenci kartografických pramenů, na jejímž základě zpracoval František Roubík svůj Soupis map českých zemí – zásadní přehled o mapovém bohatství Česka. Sbírka má dílčí tištěný (Eva Semotanová – Robert Šimůnek, Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky do roku 1850, Praha 2002 (angl. resumé)) a digitální katalog.

Archiv hlavního města Prahy

 • Sbírka map a plánů obsahuje tištěné i rukopisné mapy Prahy jako celku, mapy jejích jednotlivých částí i plány největšího měřítka zobrazující jednotlivé budovy. Nejstarší součástí sbírky jsou přehledné mapy Prahy ze 17. až 19. století, téměř výhradně tištěné, vytvořené bez geodetických podkladů. Rukopisné mapy (většinou velkého měřítka) z tohoto období zůstaly často vlepené do městských knih nebo se staly součástí Sbírky listin. Základními přehlednými plány Prahy ve Sbírce jsou Jüttnerův plán (1816), plány Prahy a jednotlivých čtvrtí Alfreda Hurtiga (poslední třetina 19. století), mnohalistové Orientační plán král. hl. města Prahy a obcí sousedních (1909-1914) 1:5000 a Orientační plán Prahy 1:5000 v několika verzích vč. přípravných listů (1938-1945/6-1948), dopravní a správní mapy hlavního města a ortofoto mapa z doby kolem roku 2000. Dále sbírka zahrnuje mapy Stabilního katastru většinou v pozdějších variantách některých částí Prahy a obcí ve středních Čechách a jiné katastrální mapy částí Prahy, přehledné i tematické plány jednotlivých čtvrtí, veřejných prostorů, inženýrských sítí, archeologických vykopávek, i jednotlivých budov, kašen, pomníků apod. Sbírka, která v současné době zahrnuje více než tři tisíce inventarizovaných jednotek, je částečně uspořádaná, přičemž digitalizované mapy lze prohlížet v rámci Archivního katalogu.
 • Další kartografický materiál uchovávaný v Archivu hlavního města Prahy obsahuje především fond Stavební archiv, Sbírka rukopisů a Sbírka listin.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 • Ve sbírkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích se nachází několik vzácných map ze slavného Mercatorova Atlasu, které zpracoval a vydal vlámský kartograf Joost de Hondt v 17. století. Mapové listy z tohoto souboru zobrazují exotické země Dálného východu, např. Japonsko, Koreu, Čínu nebo Indonésii. Další vzácný soubor více než 150 map uložený v mapové sbírce knihovny představuje barokní Atlas Novus pocházející z dílny norimberského vydavatele a kartografa Johanna Baptista Homanna. Digitalizované mapy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny jsou veřejnosti přístupné přes Digitální knihovnu Kramerius.

Státní oblastní archiv v Třeboni

 • Sbírka Státního oblastního archivu v Třeboni obsahuje velké množství rukopisných map z 16. a 17. století zachycujících oblasti jižních Čech. Vedle katastrálních, hospodářských a porostních map je ve sbírce zastoupeno rovněž velké množství plánů, výkresů a dalších kartografických materiálů. Digitalizované dokumenty ze Státního oblastního archivu v Třeboni je možné prohlížet prostřednictvím Digitálního Archivu.

Západočeské muzeum v Plzni

 • Součástí sbírek Západočeského muzea v Plzni je i řada starých map a plánů. Řada z nich zachycuje Plzeň a Plzeňsko, avšak ve sbírce najdeme i díla významných kartografů Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha či Johanna Baptista Homanna. Digitalizované mapy ze sbírek ZČM je možné prohlížet na webu mapy.zcm.cz.

Městská knihovna v Praze

 • Městská knihovna v Praze spravuje ve svém fondu více než pět a půl tisíce map, z nichž většina pochází z let po roce 1992. Staré mapy z fondu knihovny je možné najít prostřednictvím Virtuální mapové sbírky vytvořené díky spolupráci VÚGTK s HÚ AV ČR. Prostřednictvím e-knihovny je navíc možné prohlížet digitalizovaný Orientační plán hlavního města Prahy s okolím z roku 1938.

Česká geologická služba

 • Nejrozsáhlejší sbírku starých i aktuálních geovědních map v České republice spravuje Česká geologická služba (geology.cz/extranet/mapy). Sbírka čítající na 66 000 položek je z větší části tvořena zahraničními tištěnými mapami, avšak obsahuje také staré rukopisné mapy z první poloviny 19. století. Většina fondu (59 000 digitálních obrazů) je naskenována a zpřístupněna formou aplikace, která kromě standardního vyhledávání umožňuje také prostorové vyhledávání nad územím ČR.

Národní zemědělské muzeum

 • Sbírka map a plánů uložená v NZM obsahuje lesní mapy a zahradní plány pocházející z 16. až 20. století. Přes čtyři tisíce zdigitalizovaných obrazů ze sbírky bylo integrováno v databázi starelesnimapy.cz

Další zdroje starých map

 • mapire.eu – mapový portál vytvořený firmou Arcanum za spolupráce s Rakouským státním archivem, Maďarským národním archivem a dalšími institucemi prezentující vrstvy spojených mapových listů z mapování evropských zemí v 19. a 20. století
 • geoportal.gov.cz – mapový server Portálu veřejné správy Ministerstva životního prostředí obsahující ortofotomapu z 50.let a vrstvy mapových listů z II. a III. vojenského mapování
 • vilemwalter.cz/mapy – digitalizované staré mapy Moravy a města Brna
 • vilemwalter.cz/mapabrna – vojenské mapy Brna a okolí 1 : 14 400 z let 1835 až 1872
 • digitalizovaný soubor map tištěných pro Komerční banku v roce 2000 – kopie uchovaná v Internet Archive
 • mapy.opevneni.cz – mapy ČSR z 30. a 40. let 20. století na webu opevneni.cz
 • mapy.cz/19stoleti – vrstva spojených listů z II. vojenského mapování zachycující české země
 • militarymaps.rct.uk – digitalizované vojenské mapy 16. až 19. století ze sbírky krále Jiřího III.

Další odkazy

NAVRCHOLU.cz