Podrobný návod pro georeferencování starých map

1. Zapojení se do projektu

Stisknutím tlačítka “Zapojit se do projektu” (Obr. 1) budete přesměrováni do nástroje StaréMapy.cz na náhodně vybranou mapu určenou k umístění.

Obr. 1
Obr. 1

Mapy je možné zpracovávat i bez registrace či přihlášení, avšak abyste měli k vámi zpracovaným mapám přístup i zpětně, je nutné se před prací přihlásit. Registrovaní uživatelé jsou navíc zahrnuti ve statistikách a během pořádaných soutěží jsou uživatelé s nejlepšími výsledky odměňováni. Klikněte na tlačítko “Přihlásit se” v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 2), načež si pro založení nového profilu či pro přihlášení zvolte váš emailový účet.

Obr. 2
Obr. 2

Přihlásit se lze i po přesměrování do georeferenceru, kliknutím na tlačítko “Přihlásit se”, které je opět v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 3).

Obr. 3
Obr. 3

2. Zvolená mapa

Po kliknutí na tlačítko “Zapojit se do projektu”, budete přesměrováni do záložky “Umísti”, přičemž naskenovaná stará mapa se objeví v pravé polovině obrazovky a současná mapa v levé. V případě, že chcete georeferencovat jinou mapu, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu obrazovky. Pro stručnou nápovědu v kterékoliv fázi editace klikněte na tlačítko “Zobraz nápovědu” v levém dolním rohu (Obr. 4).

Obr. 4
Obr. 4

Kliknutím na tlačítko s lupou “Najdi místo” je možné vyhledávat požadovanou lokalitu na aktuální mapě. Přednastavenou současnou mapu KlokanTech Streets můžete změnit na jinou z nabízených “základních” map (včetně Google Streets, Google Satellite, aj.), které snadno vyberete pomocí rozbalovací lišty v levém horním rohu obrazovky (Obr. 5). Je rovněž možné přidat zde vlastní mapovou vrstvu (formáty TileJSON, WMS, ZXY). Pro lepší orientaci je možné starou mapu otáčet s pomocí tlačítka “Režim orientace” v pravém dolním rohu.

Obr. 5
Obr. 5

Jak v aktuální tak ve staré mapě je možné pohybovat se s pomocí levého tlačítka na myši. Pro přiblížení či oddálení je možné využít buď skrolovacího kolečka nebo tlačítek + a - umístěných na levém a pravém okraji obrazovky (Obr. 6).

Obr. 6
Obr. 6

Pro získání dalších informací o zvolené mapě, můžete kliknout na záložku “Tato mapa” umístěnou v horní části obrazovky (Obr. 7). Kromě jejího originálního názvu, stáří a současného umístění, je zde možné získat odkazy mapových služeb pro GIS, otevřít zvolenou mapu v MapTiler Geoeditoru či ji stáhnout ve formátu TIFF.

Obr. 7
Obr. 7

3. Umístění mapy

Po pozorném prohlédnutí obou map v sekci “Umísti” se pokuste určit identické místo na staré i současné mapě. Následně klikněte na tato místa na obou mapách (Obr. 8). U méně podrobných map středních či malých měřítek lze totožné body na mapách určit s pomocí lidských sídel. Na mapách velkých měřítek je možné rozpoznat totožnost míst na současné a historické mapě například díky poloze kostelů či dalších výrazných objektů, s pomocí hranic lesů nebo polí či díky trasám cest, které často zůstávají velmi dlouho neměnné. Pokud si přejete změnit polohu bodu, umístěte nejprve celý pár a potom vyberte bod, který chcete změnit a posuňte ho na nové místo. Pokud chcete bod smazat, opět nejdříve umístěte celý pár, vyberte bod a stiskněte tlačítko “Delete” na Vaší klávesnici. Při označení bodu je rovněž možné odstranit jej kliknutím na křížek ve spodní části lupy nebo jej posouvat s pomocí směrové šipky.

Obr. 8
Obr. 8

Pro snadnější doplňování dalších bodů dojde po propojení alespoň tří shodných míst k automatickému natočení staré mapy dle mapy aktuální. Je samozřejmě možné vrátit staré mapě její původní orientaci s pomocí tlačítka “Režim orientace” (viz Obr. 5). Tlačítko “Semkni pozice obou map” umístěné v pravém dolním rohu umožňuje uzamknutí obou map, které následně shodně reagují na případné posunutí či přiblížení (Obr. 9).

Obr. 9
Obr. 9

Po doplnění alespoň tří bodů se dále odemkne možnost “Překryj”. V případě, že kliknete na toto tlačítko v horní části obrazovky, dojde k přenesení staré mapy na tu současnou, přičemž lze s pomocí posuvného tlačítka v pravé horní části obrazovky měnit průhlednost staré mapy (Obr. 10). Pomocí tlačítka se šipkou umístěného v pravé dolní části obrazovky lze zobrazit boční panel s již dříve editovanými mapami, které je označením možné přenést vedle aktuálně editované mapy na mapu podkladovou.

Obr. 10
Obr. 10

Pro lepší kontrolu spojených bodů lze kliknutím na záložku “Souřadnice” prohlížet jednotlivé body a snáze odhalovat případné nepřesnosti či chyby vzniklé při označení identických míst (Obr. 11). V případě, že se jeden či více z umístěných bodů výrazně odchyluje od ostatních, je na mapě i v tabulce zbarven červeně a je možné, že byl špatně umístěn. Nemusí tomu tak být vždy, neboť odchylka je určována matematicky a může se stát, že tento bod byl umístěn správně a naopak některé z dalších bodů byly určeny nepřesně. Výrazná odchylka rovněž může znamenat, že je nepřesná právě zpracovávaná stará mapa. Takto odchýlené body však jistě stojí za kontrolu.

Obr. 11
Obr. 11

4. Ořezání mapy

Posledním z kroků při umísťování mapy je její ořez, přičemž toto tlačítko se symbolem nůžek naleznete v horní části obrazovky. Je třeba oříznout mapové pole od zbytku obrázku. V případě, že je to možné, je žádoucí oddělit od mapového pole i případné legendy či kartuše s nápisy a doplňujícími kresbami. Modrou linku, dle níž dojde k ořezání mapy, lze tvarovat s pomocí posouvání čtyř základních bodů nebo je možné kdekoliv na lince kliknutím doplnit další bod (Obr. 12). Jednotlivé body lze odmazat a to po označení klávesou “Delete”.

Obr. 12
Obr. 12

V případě, že mapa obsahuje více mapových polí, je třeba georeferencovat každé z nich samostatně. O tom, jak přidat další mapové pole viz část 7. Více mapových polí. Poté, co je ořez dokončen, je možné uložit dosavadní práci tlačítkem “Ulož”, které je v pravém dolním rohu obrazovky (Obr. 13). V případě, že chcete pokračovat s georeferencováním další mapy, stiskněte tlačítko “Další”.

Obr. 13
Obr. 13

5. Zobrazení

Po dokončení a uložení mapy lze zvolit z možnosti “Zobraz tuto mapu” a “Porovnej a překryj”. Při kliknutí na první možnost zůstává uživatel na portálu staremapy.cz, kde může zvolenou georeferencovanou mapu dále prohlížet, buď na zvolené podkladové vrstvě ve 2D - možnost “Dvojrozměrně”, trojrozměrně - možnost 3DBETA nebo jako prostý skenovaný list - možnost “Obrázek”. Stejně jako při umisťování shodných bodů, lze s pomocí posuvníku umístěného v pravém horním rohu nastavit průhlednost zobrazované staré mapy či volit mezi rozdílnými druhy transformace (affiní, polynomiální…).
V případě, že chce uživatel porovnávat právě dokončenou mapu s dalšími již dříve georeferencovanými mapami, zvolí možnost “Porovnej a překryj”, čímž je přesměrován k porovnávacímu nástroji. Zde je možné přidávat k vybrané mapě další mapové vrstvy a kromě standartního zobrazení (“Překryj”) je prohlížet i s nástroji “Mřížka”, “Rozviň” či “Špión”. Je zde rovněž možné s pomocí tlačítka “Měření”, umístěného v levém dolním rohu obrazovky, vypočítávat vzdálenost či plochu oblasti vyznačené na mapě. Pomocí tlačítka “Sdílej”, které najdete v pravém horním rohu, se o svou práci můžete podělit s ostatními buď přímo nebo prostřednictvím sociálních sítí.

6. Přepis

Tato verze georeferenceru umožňuje přepisovat názvy obsažené v mapě. Tato funkce je prozatím dobrovolná s tím, že v budoucnu by mohlo být možné vyhledávat s pomocí takto vyznačených slov konkrétní mapy, které by tyto nápisy obsahovaly. Pro vytvoření přepisu je třeba označit záložku “Přepiš” a následně kliknout na tlačítko “Přidej přepis”, které je umístěno v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 14).

Obr. 14
Obr. 14

Po kliknutí na toto tlačítko se v pravém horním rohu otevře nástroj “Přepis” s jehož pomocí je možné opisovat z mapy libovolné nápisy. Kliknutím do mapy může badatel vyznačit místo, na němž se zvolený nápis nachází. Do textového pole lze následně opsat vybraný text. Nástroj umožňuje měnit velikost označovacího kurzoru a lze též odmazávat již vyznačenou oblast. Pro uložení přepsaného textu stiskněte tlačítko “Ulož”. (Obr. 15) Po uložení je možné nápisy editovat kliknutím na tlačítko “Uprav”.

Obr. 15
Obr. 15

7. Více mapových polí

V případě, že je na obrázku více samostatných mapových polí, lze georeferencovat každou z map odděleně. Jako příklad lze uvést tento list z atlasu zachycující plány několika různých evropských měst (Obr. 16).

Obr. 16
Obr. 16

Více mapových polí lze přidávat pomocí tlačítka “+Další mapové pole”, které se v levé dolní části obrazovky nabízí při umísťování map v záložce “Ořez” (Obr. 17).

Obr. 17
Obr. 17

Po kliknutí na toto tlačítko je možné vyznačit na listu další mapové pole. Po dokončení každého dalšího ořezu je třeba zmáčknout tlačítko “Ulož” nacházející se v levém dolním rohu obrazovky (Obr. 18).

Obr. 18
Obr. 18

Rovněž do takto nově vytvořeného mapového pole je třeba zanést shodné body a tak se opakuje postup jako při georeferencování prvního mapového pole. Pro přepínání mezi jednotlivými poli lze buď kliknout na záložku “Zobraz” a následně kliknutím zvolit požadované mapové pole (Obr. 19) nebo v záložce “Umísti” kliknout v pravé části obrazovky do zvoleného pole a následně potvrdit jeho načtení (Obr. 20).

Obr. 19
Obr. 19
Obr. 20
Obr. 20
NAVRCHOLU.cz